Microsoft .NET Framework 4.7.2 正式版下载

Microsoft .NET Framework是用于Windows的新托管代码编程模型。它将强大的功能与新技术结合起来,用于构建具有视觉上引人注目的用户体验的应用程序,实现跨技术边界的无缝通信,并且能支持各种业务流程。

Microsoft .NET Framework 4.7.2 支持的平台:

适用于操作系统平台:Windows 7 SP1、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012 和 Windows Server 2012 R2

// 其它运行库 //

  1. Microsoft .NET Framework 4.7.1「解决不是有效的win32程序」
  2. 微软常用运行库合集安装包「解决应用程序配置不正确,缺少DX.dll」

Microsoft .NET Framework 4.7.2 下载地址:

发表评论